Mỹ lại treo thưởng bắt các thủ lĩnh Taliban và al-Qaeda

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các tấm áp phích và cáo thị đăng tên và ảnh của 12 thủ lĩnh lực lượng nổi dậy "đặc biệt nguy hiểm" được trưng khắp các đường phố miền đông Afghanistan.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/76018.cand