Mỹ la-tinh hợp tác và liên kết cùng phát triển

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ý tưởng giải phóng, độc lập dân tộc và liên kết khu vực ở Mỹ la-tinh của người Anh hùng châu Mỹ Simon Bolivar đang được một số  nhà lãnh đạo và lực lượng cánh tả ở Nam Mỹ thực hiện và đạt được một số thành công ban đầu ở các nước Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brazil, Argentina.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108021&sub=83&top=45