Mười sự kiện KH và CN nổi bật năm 2007

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm 2007, ngành khoa học và công nghệ (KH và CN) đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới như cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH và CN công lập; thành lập doanh nghiệp KH và CN; thúc đẩy quá trình hình thành thị trường KH và CN; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113836&sub=72&top=41