Mục tiêu AEC 2025: Thúc đẩy di chuyển lao động kỹ năng

GD&TĐ - Việc thực thi kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 đã đạt được những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực như xóa bỏ thuế quan và tạo thuận lợi cho thương mại; xây dựng chương trình nghị sự về thương mại dịch vụ; tự do hóa và tạo thuận lợi đầu tư; đơn giản và hài hòa các khuôn khổ quy định về thị trường vốn; tạo thuận lợi cho sự lưu chuyển lao động kỹ năng; thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường mối quan hệ của ASEAN với các đối tác ngoại khối.

Mục tiêu AEC 2025: Thúc đẩy di chuyển lao động kỹ năng - Ảnh 1

Đây được coi là tiền đề nhằm tiếp tục xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 (AEC 2025) năng động và liên tục...

Hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu

AEC 2025 được hình dung là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng và gắn kết cao nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và khả năng phục hồi ngay cả khi đối mặt với các cú sốc kinh tế toàn cầu cũng như các biến động bất thường; Tạo ra sự tăng trưởng kinh tế cân bằng và toàn diện, thu hẹp khoảng cách phát triển, xóa bỏ nghèo nàn, duy trì tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người, duy trì tầng lớp trung lưu đang lên; Thúc đẩy tăng năng suất mạnh mẽ thông qua đổi mới, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu và phát triển được thiết kế cho ứng dụng thương mại nhằm tăng sức cạnh tranh của ASEAN để di chuyển từ chuỗi giá trị khu vực lên chuỗi giá trị toàn cầu...

Tầm nhìn AEC 2025 được xây dựng trên cơ sở xem xét các khuyến nghị của hai nghiên cứu do Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA); Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) thực hiện với sự cung cấp thông tin từ các bên liên quan.

Theo đó, các biện pháp thực hiện đều phải dẫn tới thiết lập một ASEAN kết nối, cạnh tranh, đổi mới và hội nhập cao. Tầm nhìn chung được quy định trong Kế hoạch tổng thể AEC 2015 còn nguyên giá trị. AEC 2025 sẽ dựa vào Kế hoạch tổng thể AEC hiện tại gồm năm đặc trưng tác động qua lại lẫn nhau là: Một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; Nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; Một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; Một ASEAN toàn cầu.

Ưu tiên trước mắt là hoàn tất việc thực thi các biện pháp của Kế hoạch tổng thể AEC 2015 vào cuối năm 2016. Các cam kết đến năm 2018 của Campuchia, Lào, Myanman và Việt Nam trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể AEC 2015 cũng được đưa vào AEC 2025.

Cải thiện MRAs

Di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN là một mục tiêu của AEC 2025 hướng tới, việc này sẽ bắt đầu với các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng lao động (MRAs) cho phép những người hoạt động trong 8 lĩnh vực nghề nghiệp được hành nghề tại các nước ASEAN, thông qua công nhận lẫn nhau về chất lượng lao động nếu phù hợp, thông qua thực thi Khuôn khổ Dẫn chiếu chất lượng ASEAN. Đây là cơ sở dẫn chiếu tự nguyện nhằm hỗ trợ cho quá trình đào tạo lâu dài và tăng cường công nhận cùng với Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân (MNP).

Các thỏa thuận này nhằm tạo thuận lợi cho sự di chuyển tạm thời qua biên giới của lao động và doanh nhân thực hiện các hoạt động về đào tạo, lao động, hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Các biện pháp chiến lược sẽ bao gồm mở rộng và làm sâu sắc các cam kết về MNP, giảm thiểu, không tiêu chuẩn hóa các yêu cầu về tài liệu. Xem xét cải thiện hơn các MRAs hiện tại, xem xét tính khả thi của các MRAs mới bổ sung tạo thuận lợi cho sự di chuyển của lao động kỹ năng và dịch vụ nghề nghiệp trong khu vực.

Trong thập kỷ tới, ASEAN sẽ đưa nền tảng mới về sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực. Đồng thời, ASEAN coi phát triển công nghệ số hóa là đòn bẩy để tăng cường thương mại và đầu tư, tạo nền tảng kinh doanh dựa vào công nghệ, thúc đẩy quản trị tốt, tạo thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ xanh.