Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn là 3%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2014/TT-BTC ngày 8/2/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

07.14

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago.

0714.10

- Sắn:

- - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:

0714.10.11

- - - Lát đã được làm khô

3

0714.10.19

- - - Loại khác

3

- - Loại khác:

0714.10.91

- - - Đông lạnh

3

0714.10.99

- - - Loại khác

3

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2014./.

Theo Thời báo Tài chính

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn là 3%

10 1489 56 reviews

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2014/TT-BTC ngày 8/2/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.