Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức ở cấp xã

KTĐT - Trong ngày làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, các đại biểu HĐND đã thảo luận về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở xã phường, thị trấn...

>> Bà Ngô Thị Doãn Thanh được số phiếu tín nhiệm cao nhất

>> Hà Nội tập trung giải quyết nhà chung cư cũ

Sau khi thảo luận, Nghị quyết về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ và Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; mức chi bồi dưỡng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Hội CCB, Chi hội trưởng các chi hội: Hội LHPN, Hội Nông dân và Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội đã được các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua.

Theo đó, mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở xã, phường, thị trấn như sau: Loại 1 là 36 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm; loại 2 là 33 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm; loại 3 là 30 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm.

Đối với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn mức hỗ trợ kinh phí hoạt động là 15 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm.

Đối với Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn mức hỗ trợ kinh phí hoạt động là 11 triệu đồng/1 tổ chức/1 năm.

Mức kinh phí được hỗ trợ nêu trên để chi cho các hoạt động chuyên môn, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, kỷ niệm các ngày lễ có liên quan ở xã, phường, thị trấn; chi hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức, đoàn thể tại thôn, tổ dân phố nhưng không bao gồm tiền lương của các chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn, phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, đối với Trường ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố sẽ được bồi dưỡng bằng 500 nghìn đồng/người/tháng; Chủ tịch Hội CCB, Chi hội trưởng các chi hội: Hội LHPN, Hội Nông dân và Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố sẽ được bồi dưỡng hàng tháng bằng 250 nghìn đồng.

Mức khoán kinh phí, mức hỗ trợ kinh phí và mức chi bồi dưỡng quy định trên được thực hiện từ ngày 1/8/2013.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội; hủy bỏ điểm c, mục III, phần B, phụ lục số 03, ban hành kèm theo Điều 1 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.