Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2023

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, từ ngày 1-1-2023, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trong đó, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023, đơn cử như:

- Trước năm 1995: 5,26 (tăng 0,16 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1995: 4,46 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1996: 4,22 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1997: 4,09 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 1998: 3,80 (tăng 0,12 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

- Năm 2023: 1,00;...

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-2-2023; các quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 1-1-2023.

Tin, ảnh: A.Chi

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/muc-dieu-chinh-tien-luong-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nam-2023-20230130090842836.htm