Mục đích cuối cùng là tạo việc làm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mỗi DN tự hiểu cần bao nhiêu người, ngành nghề gì, trình độ đến đâu. Cho nên, các trường nghề cần phải phối hợp với các DN, nắm thông tin về nguồn nhân lực để chủ động trong việc đào tạo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=82691