Mũ bảo hiểm cũng cần "bảo hiểm"

    Gốc

    ND-  Mũ bảo hiểm có mặt ở ta kể đã cả chục năm, chầu chực ê ẩm mãi trong kho chất ngất và trên sạp ê hề,  nay nhờ luật nghiêm hơn, đã đến vận đổi đời!

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105376&sub=127&top=39