MTTQ TP Hà Nội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

KTĐT - Ngày 21/1/2013, MTTQ TP Hà Nội tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2013.

Năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ TP Hà Nội là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước gồm: Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô thời kỳ 2011 – 2020”; 9 Chương trình công tác của Thành ủy; Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam; Chương trình công tác của HĐND, UBND TP Hà Nội năm 2013 về ổn định kinh tế vĩ mô...

MTTQ các cấp tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, như phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 và các dự án luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời, phối hợp với HĐND các cấp, tập trung giám sát việc thực hiện “kỷ cương hành chính”; tiếp tục tham gia thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là công tác giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Giám sát việc bỏ phiếu tín nhiệm một số chức danh do HĐND theo Nghị quyết của Quốc hội…