MTTQ cần cụ thể hóa chức năng phản biện, giám sát

    Báo VOV
    1 đăng lạiGốc

    (VOV) - Theo nhiều vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận có thể thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, Đảng và Nhà nước cần có cơ chế cụ thể về vấn đề này

    Sáng nay (24/6), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn vào dự thảo văn kiện Đại hội VII MTTQ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì Hội nghị. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cùng nhiều vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TMTQ Việt Nam đã tới dự. Tại Hội nghị, ý kiến các đại biểu đều cho rằng, trong 5 năm qua, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện khá đồng bộ Chương trình hành động do Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VI đề ra. Nhiều thành quả và kinh nghiệm mới trong hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam được khẳng định và nâng cao trong xã hội. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đa dạng, phong phú về tổ chức hoạt động. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận chủ trì ngày càng đi vào cuộc sống và gắn bó với nhân dân, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng…. Góp ý cho các văn kiện đại hội, các đại biểu cơ bản thống nhất và đánh giá với các nội dung của Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam và bản dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội VII MTTQ Việt Nam. Các đại biểu cho rằng, MTTQ Việt Nam có vai trò, vị trí quan trọng, được Đảng nhận thức ngay từ khi Đảng mới thành lập. Trong tình hình mới, MTTQ Việt Nam cần có những phương thức và nội dung hoạt động sao cho phù hợp. Chức năng phản biện và giám sát của MTTQ cần được cụ thể hóa. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Mặt trận với nhân dân, với Đảng, Nhà nước và đặc biệt là quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Mặt trận. Cũng như nhiều đại biểu, ông Lê Khả Phiêu cho rằng, để Mặt trận có thể thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, Đảng và Nhà nước cần có cơ chế cụ thể về vấn đề này. Mặt trận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là góp phần bảo vệ Đảng và Nhà nước. Các đại biểu cũng cho rằng, báo cáo của MTTQ Việt Nam cũng cần thẳng thắn hơn nữa trong việc nêu ra những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động của mình. Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam đã làm được khá nhiều việc, nhưng tính “đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân” có lúc, có nơi chưa thực sự được phát huy. Mặt trận cấp cơ sở nhiều khi vẫn còn mắc bệnh hình thức và tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, bởi vậy, cần khắc phục triệt để tình trạng này, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Hội nghị làm việc trong 3 ngày (từ 24-26/6)./. Minh Hòa

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/mttq-can-cu-the-hoa-chuc-nang-phan-bien-giam-sat/20096/114791.vov