MTM dự kiến giảm vốn, đặt kế hoạch lỗ trong năm 2016 - 2017

MTM sẽ phấn đấu trở thành công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là trên 5% từ năm 2020 trở đi.

MTM dự kiến giảm vốn, đặt kế hoạch lỗ trong năm 2016 - 2017 - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã MTM - UPCoM) đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 3 năm 2016. Theo đó, lần đại hội này của MTM chỉ có 5 người dự họp, đại diện cho 891.100 cổ phần, tương ứng 3% vốn điều lệ của công ty.

ĐHĐCĐ của MTM kỳ này đã thông qua chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 và kế hoạch 2016 - 2017.

Theo đó, năm 2015 MTM đã đặt hơn 15,2 tỷ đồng tổng doanh thu và lỗ sau thuế lên tới gần 60 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, công ty dự kiến không có doanh thu ở năm nay, trong khi chịu mức lỗ sau thuế lên tới 70 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến giảm từ 241 tỷ đồng xuống 171,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 211,4 tỷ đồng xuống 141,4 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động kinh doanh tiêu cực của MTM còn được dự báo tiếp tục trong cả năm 2017, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 50 tỷ đồng, nhưng khoản lỗ sau thuế dự tính vẫn là 50 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều giảm xuống còn 100 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của MTM cũng thông qua phương án tái cơ cấu công ty. Theo đó, công ty sẽ chuyển trụ sở, văn phòng về địa bàn thành phố Hà Nội; thay đổi ngành nghề kinh doanh; tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất và điều hành; thu hồi dứt điểm công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu, xử lý tài sản thiếu chờ xử lý, thu hồi cổ phần chênh lệch và giảm vốn tương ứng đối với cổ phần lưu hành, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ 2015 trở về trước.

Ngoài ra, công ty sẽ phấn đấu trở thành công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là trên 5% từ năm 2020 trở đi.

ĐHĐCĐ của MTM miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 20/11/2016 và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 kể từ ngày 20/11/2016.