Một tiêu chí phát triển

    Gốc

    ND - Ngày càng nhiều phụ nữ được bầu vào cơ quan lập pháp ở các nước. Phát huy năng lực, phẩm hạnh, trí tuệ của phụ nữ là một mục tiêu lớn, có tính toàn cầu, là một tiêu chí phản ánh trình độ phát triển xã hội.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119448&sub=85&top=45