Một số hiểu biết sai lầm về tăng huyết áp

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Tăng huyết áp là khi huyết áp tối đa bằng hoặc lớn hơn 140mmHg, huyết áp tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 90mmHg trở lên. Tăng huyết áp có thể là tăng cả huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu, hoặc chỉ tăng một trong hai chỉ số đó.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/165866