Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên.

Bởi vì, chi bộ là “nền tảng”, “gốc rễ” của Đảng, là nơi trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Cơ sở đảng mạnh thì toàn Đảng mạnh, muốn chi bộ mạnh trước, hết cấp ủy, Đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì ở đó tính đảng được phát huy. Do đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ; thực sự coi trọng nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, cấp ủy phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng sát thực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa X) của Đảng về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 10/CT-TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: - Trước hết, các cấp ủy, đảng viên trong các chi, đảng bộ cơ sở phải nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm tính thống nhất về nguyên tắc, tổ chức, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ. Trên cơ sở đó, xác định nội dung, hình thức để tổ chức triển khai quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Thông qua quán triệt, triển khai thực hiện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có chuyển biến tích cực, vai trò và chất lượng cán bộ, đảng viên nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hai là, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải sát thực bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục, gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ba là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Tùy thuộc vào nội dung, hình thức sinh hoạt cụ thể để chi ủy (bí thư) lựa chọn phương pháp điều hành thích hợp, thông thường là quán triệt mục đích, yêu cầu cua buổi sinh hoạt, ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, định hướng những vấn đề cần tập trung thảo luận. Mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao. Nếu không thực hiện tự phê bình, phê bình thường xuyên sẽ dẫn đến tích tụ mâu thuẫn, sai lầm khuyết điểm, như mầm bệnh càng để lâu càng nguy hiểm hơn. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; thực hiện quản lý đảng viên trên các mặt hoạt động nhận thức, chính trị – tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của đảng viên. Đây là, cơ sở để các chi, đảng bộ phát huy vai trò quản lý đảng viên, qua đó đánh giá được phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên; thông qua việc nắm bắt, quản lý đảng viên mới có thể đánh giá một cách toàn diện, sâu sát về thực chất đội ngũ đảng viên. Năm là, các chi bộ phải phát huy vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước hết, các chi, đảng bộ phải xây dựng được kế hoạch công tác, quy chế làm việc với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể (thực hiện chế độ giao ban, báo cáo theo tuần, tháng, quý...) để nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; tích cực cải tiến việc xây dựng, ban hành nghị quyết, văn bản hướng dẫn theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, khắc phục tình trạng chồng chéo văn bản. Cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp, tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm sát điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra chương trình hành động với những bước đi phù hợp.