Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận ở Trường sĩ quan Lục quân 2

Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận rất cơ bản trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng ta; góp phần quan trọng làm cho hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thâm nhập vào phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận cơ bản cấu thành công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đây là một lĩnh vực trọng yếu, hàng đầu trong toàn bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trực tiếp xây dựng, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, trực tiếp tạo nên sức mạnh tinh thần, đảm bảo cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào. Nằm ở khu vực phía Nam của Tổ quốc, Trường sĩ quan Lục quân 2 là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sĩ quan chỉ huy cấp phân đội cho toàn quân. Gần nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; Nhà trường luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác tư tưởng, lý luận, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu rộng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nhà trường. Nhờ đó, trải qua các thời kỳ cách mạng, Nhà trường luôn ổn định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đặc biệt, những năm gần đây, Nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ sĩ quan chỉ huy cấp phân đội có trình độ bậc đại học. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng, lý luận còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Trước hết, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị; lãnh đạo và quản lý tư tưởng ở đơn vị cơ sở có lúc còn thiếu tính cụ thể, hiệu quả đạt được chưa cao; việc nắm và giải quyết tình hình tư tưởng, tháo gỡ những băn khoăn vướng mắc trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một số đối tượng còn chưa thật sự chủ động; việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị còn chậm; chất lượng, hiệu quả một số bài giảng chưa tương xứng với tiềm năng đội ngũ giảng viên của Nhà trường… Do đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường trong tình hình mới, công tác tư tưởng, lý luận ở nhà trường cần tập trung làm tốt một số vấn đề cơ bản sau đây: , Giáo dục chính trị tư tưởng là khâu then chốt, nhằm làm cho mọi cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên nhà trường nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ mới, nhất là trong điều kiện cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc đang diễn ra hết sức cam go, phức tạp, chứa đựng những nhân tố bất ổn, khó lường. Từ việc nâng cao nhận thức, các cấp ủy đảng, các chủ thể công tác tư tưởng, lý luận cần tập trung làm cho mọi đối tượng nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, tích cực tham gia vào mọi hoạt động công tác tư tưởng, lý luận; xác định đúng động cơ và thái độ làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ của từng người. Để làm tốt điều này, trước hết phải nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy cơ sở, nhất là các chi ủy, chi bộ. Đây là biện pháp hết sức quan trọng vì thực tế cho thấy, ở cơ quan, đơn vị nào cấp ủy, chi bộ chú trọng đến sinh hoạt tư tưởng, đấu tranh phê và tự phê bình trong nội bộ Đảng, coi trọng việc lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phát huy tính tích cực, sáng tạo của mọi đối tượng thì ở cơ quan, đơn vị đó luôn có sự đoàn kết nhất trí cao và khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần coi trọng khâu quản lý giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đảng viên phải thể hiện tính tiên phong đi đầu, gương mẫu về lời nói, việc làm trước quần chúng; phải chuẩn mực về đạo đức, lối sống văn hóa. Muốn vậy, các cấp ủy cần thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa bước 2 Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''; Đồng thời, coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành công tác tư tưởng, lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì đơn vị, làm cho họ thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, có thế giới quan phương pháp luận khoa học trong đánh giá, xem xét và giải quyết những vấn đề tư tưởng, lý luận; Có năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu cho cấp ủy đảng về những biện pháp nắm bắt và giải quyết những vấn đề tư tưởng; Có năng lực lập kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện những nội dung mà nghị quyết chi bộ đã đề ra về công tác tư tưởng, lý luận; Có uy tín để chỉ đạo, tuyên truyền, lôi kéo quần chúng bằng nhân cách mẫu mực, sự sáng tạo, khéo léo, linh hoạt trong hoạt động tư tưởng, năng lực đoàn kết nội bộ tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện tiến hành công tác tư tưởng, lý luận vừa là một yêu cầu tất yếu từ tình hình thực tiễn, vừa là điều kiện bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Đổi mới cần được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện. Trong đó, lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng và công tác nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị làm trọng tâm, coi đó là khâu đột phá trong đổi mới công tác tư tưởng, lý luận ở nhà trường hiện nay. Trước hết, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng và giảng dạy lý luận chính trị phải bám sát các quyết định, hướng dẫn, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Căn cứ tình hình thực tế và đối tượng cụ thể để vận dụng cho phù hợp. Công tác tư tưởng lý luận hiện nay cần đi vào tuyên truyền giáo dục giá trị thực chất chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng, Nhà nước ta theo con đường mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Từ đó làm rõ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và nhiệm vụ của nhà trường; trong điều kiện cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hết sức gay go, quyết liệt. Luôn cảnh giác, tỉnh táo, nhận rõ kẻ thù, đối tượng, đối tác... Đồng thời, coi trọng giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Giáo dục pháp luật của Nhà nước, điều lệnh quân đội, xây dựng ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục lòng nhân ái, nhân từ, độ lượng, lòng biết ơn, truyền thống uống nước nhớ nguồn... Đa dạng hóa các loại hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, lý luận: Trước hết, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động, nhất là hoạt động tuyên truyền miệng như: thông báo chính trị, nói chuyện thời sự, diễn thuyết mít tinh, trao đổi tọa đàm, hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề, kể chuyện chiến đấu, kể chuyện công tác đảng, công tác chính trị... gắn với sử dụng các phương tiện trực quan như: khẩu hiệu, biểu ngữ, ảnh thời sự, triển lãm mô hình học cụ, tranh ảnh cổ động, báo tường, bản tin nội bộ, băng hình, băng tiếng... tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm của mọi đối tượng trong toàn trường; Nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị; Thực hiện dân chủ hóa trong giáo dục, tăng cường phương pháp dạy học nêu vấn đề, trao đổi tọa đàm, tự do tranh luận; khắc phục lối truyền giáo áp đặt, buồn tẻ, một chiều. cơ Vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong nhà trường là những chủ thể có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy là công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ''Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc''. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn trường, trước hết, Phòng Chính trị là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về mọi hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cơ quan chính trị phải thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, nắm chắc tình hình mọi mặt của nhà trường, trước hết là tình hình chính trị, tư tưởng để xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị nói chung và công tác tư tưởng, lý luận nói riêng; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ của các chủ thể tiến hành trong công tác tư tưởng, lý luận làm cơ sở hành lang pháp lý để mọi tổ chức, mọi lực lượng tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện công tác tư tưởng, lý luận. Coi trọng động viên và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên huấn; phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, nhân viên, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nâng cao hơn nữa tác phong công tác sâu sát, tỷ mỉ, nắm chắc tình hình mọi mặt, dự báo chính xác xu hướng vận động về tư tưởng, lý luận trong toàn trường cũng như ở các cơ quan, đơn vị, các khoa giáo viên để đề xuất chủ trương, biện pháp thích hợp. môi đời Môi trường văn hóa trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng, góp phần xây dựmg phát triển toàn diện nhân cách của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn trường; nâng cao nhận thức, đạo đức, tình cảm, tâm hồn, thẩm mỹ, ý thức pháp luật, chính trị, bản lĩnh và năng lực hoạt động thực tiễn của mọi đối tượng. Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trước hết đòi hỏi phải có sự vào cuộc của lãnh đạo và chỉ huy các cấp; phải có chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; có kế hoạch thống nhất và sự đồng tình, ủng hộ tham gia của các tổ chức quần chúng; Xây dựng môi trường văn hóa trong Nhà trường hiện nay cần tập trung xây dựng các yếu tố chính trị tinh thần; xây dựng các mối quan hệ xã hội, đời sống tâm lý văn hóa, cảnh quan môi trường... Điều cốt yếu xuyên suốt hiện nay là xây dựng nhà trường luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó được thể hiện ở mọi đối tượng có niềm tin vào chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; luôn có sự nhạy cảm về chính trị, biết phân biệt đúng, sai, có chính kiến rõ ràng; luôn cảnh giác với âm mưu thủ đoạn ''diễn biến hòa bình'' của kẻ thù; Có trình độ hiểu biết và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, các quy định của nhà trường và của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự còn thể hiện tập trung ở việc xây dựng các mối quan hệ xã hội giữa các tập thể quân nhân, cấp trên và cấp dưới; giữa lãnh đạo với chỉ huy, giữa nhà trường với chính quyền và nhân dân địa phương... Những mối quan hệ đó cần được xây dựng và giải quyết hài hòa, trong sáng, lành mạnh; Trên cơ sở đó tạo ra môi trường đoàn kết, tương thân tương ái, sự gắn bó mật thiết giữa các tổ chức, các lực lượng thành một khối thống nhất cao cả về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.