Một bước chuyển đổi tập quán canh tác

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hiện nay, việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền Bắc còn hạn chế, bởi tập quán canh tác… Giải phóng sức lao động cho nông dân đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Việc tổ chức thành công mô hình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội đang mở ra nhiều triển vọng mới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/198011