Mỗi trường tiểu học có một tổ Văn phòng

GD&TĐ - Trường tiểu học mấy người thì được thành lập tổ Văn phòng? - Tuấn Hưng (tuanhung***@gmail.com).

Mỗi trường tiểu học có một tổ Văn phòng - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Điều 19 Điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định:

- Mỗi trường tiểu học có một tổ văn phòng gồm các viên chức làm công tác y tế trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó.

- Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chư¬ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường;

- Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định;

- Bồi d¬ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

- Lưu trữ hồ sơ của trường.

- Tổ văn phòng sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

Với quy định nêu trên thì tổ Văn phòng ít nhất có từ 3 người trở lên với thành phần như Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Trường tiểu học có nêu.