Mỗi năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí hành chính cho doanh nghiệp

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề về triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra chiều 20-6 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết hỗ trợ DN, Bộ Tài chính đã xây dựng những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu trong 2 năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020, sẽ đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (tối đa 10 ngày với hàng xuất khẩu và 12 ngày với hàng nhập khẩu). Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% xuống còn 15% đến hết năm 2016.

Hàng năm, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và minh bạch cho DN và người dân...

Để bảo đảm các Nghị quyết của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện với 73 giải pháp. Trong đó lĩnh vực hải quan thực hiện 39 giải pháp, lĩnh vực thuế 21 giải pháp và các lĩnh vực tài chính khác: 13 giải pháp. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cấp cơ sở nhằm tránh tình trạng Nghị quyết ban hành, song không thể đi vào cuộc sống do chưa có sự vào cuộc thực sự của các cấp có thẩm quyền tại địa phương.

Hương Ly