Mỗi hoạt động sáng tạo, đổi mới là hành động cách mạng của quần chúng

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các phong trào thi đua phải thiết thực gắn liền với thực tiễn, mỗi hoạt động sáng tạo, đổi mới của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chính là hành động cách mạng, là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021.

Nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, mở đầu tốt đẹp cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thi thợ giỏi của Công ty Điện lực Sơn La. Ảnh: Ngọc Thuấn

Cùng với đó, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH, các sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như các phong trào thi đua khác do Chính phủ, Bộ, ngành và các địa phương phát động. Phấn đấu tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 6,9%, thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt 4.100 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 22.000 tỷ đồng, 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,62%, cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2021, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phong trào thi đua phải thiết thực gắn liền với thực tiễn, mỗi hoạt động sáng tạo, đổi mới của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chính là hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh năm 2021.

Trong giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sơn La được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các vùng miền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước của địa phương 5 năm ước đạt 76.787 tỷ đồng, bình quân đạt 15.358 tỷ đồng/năm;GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,1 triệu đồng, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt 82.010 tỷ đồng, bình quân đạt 16.402 tỷ đồng/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,44% năm 2015 xuống còn 18,62% vào năm 2020, bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm trên 3%/năm; quốc phòng-an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được duy trì, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.

Thương Huyền

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/moi-hoat-dong-sang-tao-doi-moi-la-hanh-dong-cach-mang-cua-quan-chung-4800