MKV: Gia hạn nộp BCTC quý IV/2008

Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 23/CV-CT ngày 15/2/2009 của CTCP Dược Thú y Cai Lậy thông báo về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính Quí IV/2008 lần 2. L í do: Chi phí của Chi nhánh tại Hà Nội khá nhiều, Công ty không lường trước được thời gian tập hợp chi phí nên đến 15/2/2009 chưa thể hoàn thành được báo cáo.