Mirae Asset mua 15% cổ phiếu của Southern Bank

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Mirae Asset sẽ mua 15% cổ phần của Southern Bank theo từng đợt và trở thành cổ đông chính thức của Southern Bank...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=2d41d80ffee53b&page=category