Miễn tiền SDĐ dự án NOXH không sử dụng ngân sách

Đó là một trong những nội dung của Thông tư 139/2016/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2016.

Thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) và phương pháp xác định tiền SDĐ phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại NOXH.

Việc miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng NOXH không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng NOXH, kể cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH.

Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng NOXH của dự án sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, kể cả quỹ đất 20% tổng diện tích đất để xây dựng NOXH để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NOXH.

Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng NOXH phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thông tư cũng chỉ rõ nguyên tắc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NOXH.

Căn cứ khả năng của ngân sách, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc khấu trừ hoặc hoàn trả lại cho chủ đầu tư trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính sau khi có ý kiến thống nhất của thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Việc nộp tiền SDĐ của người mua, thuê mua NOXH khi được phép bán lại NOXH theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: Trường hợp bán NOXH là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách Nhà nước 50% giá trị tiền SDĐ được phân bổ cho căn hộ đó.

Trường hợp bán NOXH là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền SDĐ.

PV