Microsoft triển khai cam kết với Chính phủ Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Đến năm 2010, hãng phần mềm Microsoft sẽ đào tạo 200 kỹ sư hệ thống Microsoft cho các cơ quan Chính phủ, cấp học bổng cho 300 sinh viên và hỗ trợ kinh doanh cho ít nhất 20 doanh nghiệp phần mềm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117840&sub=76&top=41