Meta đưa trợ lý AI lên Facebook, Messenger

Meta AI bắt đầu được cung cấp miễn phí trên các sản phẩm chủ chốt của công ty, cũng như hoạt động độc lập trên một website riêng là meta.ai. Tuy nhiên, việc triển khai mới diễn ra ở khoảng 10 nước ở châu Âu và Mỹ, chưa có tại Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/meta-dua-tro-ly-ai-len-facebook-messenger-118136.htm