Mêhicô đứng thứ hai Mỹ Latinh về thu hút FDI

    Báo VTC News
    Gốc

    Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribê (CEPAL) ra báo cáo cho biết Mêhicô đứng thứ hai khu vực Mỹ Latinh về thu hút vốn từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2007, đạt 23,230 tỷ USD.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248552/Default.aspx