MBB: Nộp hồ sơ phát hành 33,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức

(NDH) Theo phương án phát hành, cổ đông hiện hữu sẽ nhận cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:3. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của MBB tăng lên từ 11.256 tỷ đồng lên khoảng 11.594 tỷ đồng

Theo thông báo của UBCK Nhà nước, NHTM Quân Đội (mã MBB- HOSE) đã nộp đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013.

Phương án phát hành đã được HĐQT phê duyệt trước đó. Cụ thể, MBB sẽ tăng vốn điều lệ đợt 1/2014 thêm gần 337,7 tỷ đồng thông qua phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2013.

Theo đó, cổ đông hiện hữu sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 100:3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm).

Nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2013 sau trích lập các quỹ.

Thanh Thủy