May Việt Tiến đạt 5.660 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, lợi nhuận vượt 12% kế hoạch cả năm

So với kế hoạch đặt ra, VGG là 6.700 tỷ đồng doanh thu và 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. VGG đã hoàn thành 84.5% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 12,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau 9 tháng.

CTCP May Việt Tiến (Upcom: VGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 với doanh thu đạt 2.147 tỷ đồng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán trong kỳ này chỉ tăng 17,8% giúp lợi nhuận gộp của VGG đạt 245 tỷ đồng, tăng 41%. Biên lại gộp tăng 11,4% so với mức 9,7% cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: BCTC VGG

Tuy nhiên, do trong quý III, tỷ giá vẫn ở mức ổn định khiến doanh thu tài chính của VGG giảm mạnh, chỉ còn 5 tỷ đồng so với mức 32 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đồng thời, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo nên lợi nhuận sau thuế của VGG chỉ tăng xấp xỉ 16% s với cùng kỳ năm 2015, đạt mức 99 tỷ đồng.

Tính cả 9 tháng, May Việt Tiến đạt mức doanh thu 5.661 tỷ đồng, tăng 19,6%. Lợi nhuận ròng đạt mức 270 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đặt ra, VGG là 6700 tỷ đồng doanh thu và 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. VGG đã hoàn thành 84.5% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 12,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau 9 tháng.

Cơ cấu tài sản của VGG đang cho thấy tính hiệu ổn định. Tổng tài sản của VGG đạt mức 3.672 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 8,64% nhưng tiền và tiền gởi đều tăng mạnh trong khi các khoản phải thu và tồn kho không biến động nhiều.

Trong khi đó, nợ phải trả của VGG giảm nhẹ 3% xuống còn 2.309 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là phải trả người bán và người lao động. Nợ vay ngắn hạn của VGG chỉ ở mức 157 tỷ đồng và không có nợ vay dài hạn.