Mất gần 300 triệu đồng vì giò lan đột biến gắn bằng keo 502

Mất gần 300 triệu đồng vì giò lan đột biến gắn bằng keo 502

Mất gần 300 triệu đồng vì giò lan đột biến gắn bằng keo 502

Mất gần 300 triệu đồng vì giò lan đột biến gắn bằng keo 502

'Nhà vườn' dùng chiêu mua lan đột biến HO thật về dùng thuốc kích thích cho thân nở hoa, sau đó tách một...