Mất chức vì du lịch bằng công quỹ ở Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ở Trung Quốc, chính phủ đã quy định chỉ tiêu số lần đi công tác nước ngoài theo cấp của các quan chức và trong thực tế đó đã trở nên phúc lợi cho quan chức. Các quan chức đã suy nghĩ nát óc để nghĩ ra các cớ như khảo sát, học tập, đào tạo, thu hút đầu tư...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114728