MẤT CÂN ĐỐI CÁN CÂN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO NỢ THUẾ

    # Theo bản mới nhất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người không còn khả năng nộp đã thay đổi hướng tiếp cận so với trước. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất khoanh nợ (thay vì xóa nợ) với 7 nhóm đối tượng và chỉ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Tuy nhiên, việc khoanh nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là chính sách lớn, nhiều nội dung nằm ngoài quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và dự kiến số tiền xóa nợ theo tiêu chí trong tờ trình của Chính phủ là rất lớn, có thể tác động đến số thu ngân sách nhà nước. Do đó, các chuyên gia cho rằng cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cần xem xét thận trọng, đảm bảo công bằng, minh bạch, không làm thất thu ngân sách nhà nước.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/9/mat-can-doi-can-can-thu-ngan-sach-nha-nuoc-do-no-thue/266890