Maritime Bank bầu Hội đồng Quản trị mới

Maritime Bank đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 vào ngày 27.2. Tại phiên họp, Ban Lãnh đạo Maritime Bank đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, thông qua các kế hoạch kinh doanh năm 2012, đồng thời bầu lại Hội đồng Quản trị, Hội đồng sáng lập nhiệm kỳ 2012 - 2016. Theo đó, Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó, ông Trần Anh Tuấn là Chủ tịch. Phiên họp cũng đã thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập gồm 4 thành viên. Theo kế hoạch, Tổng Giám đốc mới của Maritime Bank sẽ là người nước ngoài.