Mắm tôm cao thượng, miễn chấp!

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nghe tới chuyện dịch bệnh, ai cũng sợ xanh mặt. Dịch H5N1, dịch Sars, dịch hạch, dịch tả (thổ tả) nghe càng hãi hùng, xanh mắt cáo!

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/209993.asp