LVI có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa chính thức được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị LVI.

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) , tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 19 của LVI vừa được tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định các bên liên doanh đã thống nhất giới thiệu và bầu ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), chính thức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị LVI thay thế cho Ông Trần Lục Lang (Phó Tổng Giám đốc BIDV, Chủ tịch HĐQT BIC) kể từ ngày 12/11/2016.

Với kinh nghiệm nhiều năm ở vị trí quản lý, điều hành BIC, Ông Trần Hoài An sẽ giúp LVI nâng cao năng lực quản trị, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại thị trường bảo hiểm Lào.

Do nền kinh tế Lào gặp nhiều khó khăn nên trong 10 tháng đầu năm 2016, các chỉ tiêu kinh doanh chính của LVI cũng bị ảnh hưởng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 7,5 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 1,1 triệu USD. Trong 02 tháng cuối năm, LVI sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp then chốt trong quản trị điều hành để hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2016.

N.Lan