Lưu ý quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Văn bản yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục, các đơn vị tham gia giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT và các quy định khác có liên quan.

Lưu ý quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống - Ảnh 1

Bảo đảm chất lượng giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học.

Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn về tính mạng và các quyền lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, người dạy; đồng thời phải chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi tham gia bảo hiểm rủi ro cho người học.

Quản lý, lưu giữ hồ sơ, bao gồm: hồ sơ cấp phép hoạt động; danh sách người dạy; danh sách người học; kế hoạch, tài liệu, nội dung dạy học; hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.

Các cơ sở giáo dục, đơn vị có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục được thu học phí để chi trả thù lao cho giáo viên, báo cáo viên, công tác quản lý, khấu hao tài sản cố định, chi thường xuyên khác.

Thực hiện mức thu theo Đề án của đơn vị đã xây dựng theo nguyên tắc lấy thu bù đắp chi phí hoạt động; báo cáo cơ quan có thấm quyền cấp phép, cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định.