Lực lượng cảnh sát biển của Philippines

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Trong suốt thời gian tồn tại của mình, lực lượng cảnh sát biển của Philippines luôn biến động do bị tách, sáp nhập, đổi tên gọi và thay đổi Bộ chủ quản. Lực lượng này từng được giao cho nhiều Cơ quan chính phủ khác nhau quản lý như Cục Hải quan, Quân chủng Hải quân (2 lần), Cơ quan Công nghiệp biển, Lực lượng cảnh sát quốc gia, Văn phòng Tổng thống...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2008/2/65461.cand