Luật thuế thu nhập cá nhân (tiếp theo)

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    6. Đối với cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mà không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/176786