Luật Thuế thu nhập cá nhân (tiếp theo và hết)

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 1. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 điều này nhân với thuế suất 20%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/177661