Luật KH&CN(sửa đổi) được xây dựng theo hướng cập nhật thực tiễn

Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) lần thứ nhất. Cùng dự có đại diện các Bộ, Ban, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/luat-khcnsua-doi-duoc-xay-dung-theo-huong-cap-nhat-thuc-tien-125142.htm