Luật Đất đai sửa đổi – Nền tảng phát huy nguồn lực đất đai hiệu quả

Luật Đất đai năm 2024 có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất như: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư để nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng tiết kiệm bền vững và hiệu quả cao nhất…

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/luat-dat-dai-sua-doi-nen-tang-phat-huy-nguon-luc-dat-dai-hieu-qua-post299325.html