Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi theo hướng nào?

Sáng nay (7/11), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã trình bày tờ trình về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh

Tạo môi trường thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KH&CN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường công nghệ và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, từ đó, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với kiểm soát công nghệ chuyển giao, bảo đảm môi trường xanh và phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng trình bày các nội dung mới của Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).Cụ thể là quy định cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển tổ chức trung gian, nâng cao năng lực nguồn cung và cầu để phát triển thị trường KH&CN (Khoản 1 Điều 35 Dự thảo Luật);

Quy định việc đưa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ có thể xác định được giá trị làm tài sản bảo đảm trong giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án KH&CN, khởi nghiệp công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh (khoản 3 Điều 46 Dự thảo Luật);

Cơ chế phối hợp giữa Bộ KH&CN với các cơ quan liên quan về chống chuyển giá trong hoạt động chuyển giao công nghệ, quy định về kiểm toán giá công nghệ trong chuyển giao công nghệ giữa công ty mẹ - công ty con hoặc giữa các bên có quan hệ liên kết; tổ chức điều tra, thu thập thông tin về chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ (khoản 3 Điều 23 và Điều 51 Dự thảo Luật);

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư nhằm hạn chế, ngăn chặn công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và phát triển bền vững của quốc gia (Điều 5, Điều 12 và Điều 26 Dự thảo Luật);

Mở rộng nội dung chi của Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp có thể sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư, đối ứng vốn và nhận đối ứng vốn đầu tư cho ươm tạo công nghệ, thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp (khoản 4 Điều 46 Dự thảo Luật).

Tạo cơ chế, chính sách đủ mạnh cho các tổ chức trung gian

Cũng trong nội dung Dự thảo Luật, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trình bày những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, về phát triển thị trường KH&CN, để phát triển thị trường KH&CN theo hướng tạo cơ chế, chính sách đủ mạnh cho các tổ chức trung gian, thúc đẩy cung, cầu công nghệ, một số quy định được sửa đổi, bổ sung: Điều 34 sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện và trách nhiệm của các tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ.

Luật Đầu tư năm 2014 quy định dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ là dịch vụ đầu tư, kinh doanh có điều kiện; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 chỉ quy định giám định công nghệ là loại dịch vụ có điều kiện. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung Điều 34 Luật Chuyển giao công nghệ cho phù hợp với Luật Đầu tư, bảo đảm năng lực cần thiết của các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ; đồng thời, thống nhất với Luật Giá (tổ chức định giá công nghệ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện của tổ chức thẩm định giá và tổ chức định giá công nghệ).

Bổ sung Điều 33 về tổ chức môi giới, tư vấn và xúc tiến chuyển giao công nghệ nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức này thực hiện tốt chức năng kết nối chuyển giao công nghệ; Điều 35 về biện pháp phát triển thị trường KH&CN, bao gồm: hỗ trợ tổ chức trung gian; nâng cao năng lực nguồn cung, nguồn cầu công nghệ.

Về thương mại hóa công nghệ, kết quả KH&CN, Điều 41 về thương mại hóa công nghệ, kết quả KH&CN, gồm: giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công bố kết quả KH&CN có khả năng thương mại hóa; hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động liên kết giữa tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ ở địa phương với tổ chức KH&CN trong việc hoàn thiện kết quả KH&CN được tạo ra từ ngân sách nhà nước phù hợp với đặc thù địa phương; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả KH&CN cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng kết quả.

"Điều 43 quy định về phân chia lợi nhuận khi sử dụng, thương mại hóa kết quả KH&CN được tạo ra bằng ngân sách nhà nước để bảo đảm thống nhất với Luật Khoa học và Công nghệ" - Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết.

N. Huyền