LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM, CƠ SỞ XÂY DỰNG LŨY THÉP BIÊN CƯƠNG

    Từ khi được thành lập, đặc biệt, qua 23 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng 1997, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.Trước yêu cầu tình hình mới, năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trên, Chính phủ đang xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 tới đây. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trong góp phần giải quyết tốt các vấn đề về biên giới, biển đảo, phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng 'lũy thép biên cương'.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/hoat-dong-cua-quoc-hoi/2020/3/luat-bien-phong-viet-namco-so-xay-dung-luy-thep-bien-cuong/291484