Lừa cưới sơn nữ để… bán

    1 đăng lạiGốc

    Sùng và Chớ lừa lấy 2 cô gái cùng thôn là Giàng Thị Chia (16 tuổi) và Sùng Thị Xú (20 tuổi) rồi bán sang Trung Quốc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76828.cand