Long An thực hiện tinh giản biên chế

Nhằm thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Long An chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành trong tỉnh tập trung rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình; rà soát, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mới được hình thành trong quá trình sắp xếp; tăng cường củng cố, kiện toàn nhân sự chủ chốt cơ quan, đơn vị gắn với tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị rà soát, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong và tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ. Trên địa bàn xã chỉ bố trí một trường cùng cấp học và hình thành trường phổ thông nhiều cấp học. Chủ động sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã gắn với đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định.

Công ty TNHH May Tinh Lợi (Khu công nghiệp Nam Sách, Hải Dương) sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm áo phông nữ và áo len sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Công ty bảo đảm việc làm ổn định và chế độ phúc lợi tốt cho hơn 12.000 người lao động với mức thu nhập gần 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: XUÂN HÙNG

Đến nay, qua sắp xếp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã giảm 123 đầu mối, gồm năm đầu mối tỉnh tương đương cấp sở và 118 đầu mối cấp phòng và tương đương; giảm ba cấp trưởng đơn vị cấp tỉnh, 72 trưởng phòng và tương đương, 137 phó trưởng phòng và tương đương. Trung bình mỗi xã bố trí 6,74 người hoạt động không chuyên trách, giảm 2.589 người. Tỉnh hiện có 150 xã, phường, thị trấn bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách từ năm đến bảy người. Ở ấp, khu phố, người hoạt động không chuyên trách còn 3.660 người, giảm hơn 5.680 người.

* Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước đạt hơn 18.300 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 14.900 tỷ đồng (tăng 8,7%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.400 tỷ đồng (tăng 2,3%).

Năm 2020, nhằm tăng thu ngân sách, tỉnh xác định rõ các giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng để tạo nguồn thu ổn định, vững chắc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế. Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan. Tăng cường rà soát, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trong quản lý thu ngân sách.

Về chi ngân sách, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách đúng hạn, nội dung, lĩnh vực theo quy định, chi ngân sách phải triệt để tiết kiệm, chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công nghiệp. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42470702-long-an-thuc-hien-tinh-gian-bie n-che.html