Long An nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tỉnh Long An thực hiện các Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay đã giảm được hai trong số 37 đầu mối cấp sở, giảm 93 trong số 487 đơn vị đầu mối cấp phòng (mỗi đơn vị giảm từ một đến ba phòng); theo đó giảm được 72 trong số 475 trưởng phòng và tương đương, 137 trong số 1.076 phó trưởng phòng và tương đương.

Người dân xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) thu hoạch chè shan tuyết. Ảnh: THANH THỦY

Thực hiện tinh giản biên chế, năm 2018, có 36 cán bộ, công chức được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng; có 31 cán bộ, công chức cấp xã và 15 cán bộ, công chức cấp huyện, thị xã, thành phố kiêm nhiệm chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; có bảy đơn vị thực hiện Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam. Ðồng thời các địa phương, cơ sở thực hiện giảm 1.497 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 5.083 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố. Tỉnh đã triển khai sắp xếp giảm 121 trong số 813 đơn vị sự nghiệp công lập, 25 trong số 156 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan cấp tỉnh và 96 trong số 657 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện…

Năm 2019, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nghị quyết nêu trên, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm đi đôi với tinh giản biên chế theo lộ trình đã được phê duyệt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó tập trung vào công tác bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật các kỹ năng, kiến thức. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện các nội dung sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh.

* Hà Giang chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát huy lợi thế

Nửa nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Giang tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đúng trọng tâm, phát huy được hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn những năm gần đây đạt bình quân 7,5%/năm. Theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh có 19 trong số 48 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức (chiếm 39,6%). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,6%/năm, vượt 15%; số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới là 34 (chỉ tiêu là 30 xã), vượt 13%; tỷ lệ thôn, bản có đường đi được xe cơ giới vượt 11%.

Ðể hoàn thành 29 chỉ tiêu còn lại, tỉnh tập trung thực hiện hai khâu đột phá, năm chương trình trọng tâm và cụ thể hóa nhiệm vụ các đề án phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tháo gỡ các "nút thắt". Rà soát nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quy hoạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; gắn việc đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. Tỉnh còn chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách và đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn đầu tư công để hoàn thiện các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách địa phương, tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Ðồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm để hoàn thành các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, các tiêu chí thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp…

PV và TTXVN