Lợi nhuận trước thuế 10 tháng của GENERALEXIM vượt kế hoạch năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổng doanh thu đạt gần 868 tỷ đồng so với kế hoạch 1.570 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 35,2 tỷ đồng đạt 101% so với 35 tỷ đồng theo kế hoạch. Nộp ngân sách hơn 51 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=109616