Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 311 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 20%

Lợi nhuận sau thuế 2015 đạt hơn 328,6 tỷ đồng, tăng 23,14% so với năm 2014 và vượt 20,43% kế hoạch. Với kết quả đạt được, Tổng Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30%.

Ngày 14/4/2016 , Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (mã PLC - HNX) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

8h45: Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

9h: Lãnh đạo PLC lên trình bày báo cáo của HĐQT.

9h15: Đại diện PLC lên trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD, về hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2015. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

9:55: Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc của PLC lên trình bày các nội dung: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016; Báo cáo quyết toán QTL và thu lao của các TV HĐQT, các TV BKS Tổng công ty năm 2015; Tờ trình phương án trả thù lao cho các TV HĐQT và TV BKS năm 2016; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 311 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 20% - Ảnh 1

Lợi nhuận 2015 vượt 20,4% kế hoạch

Trong bối cảnh kinh tế xã hội năm 2015 còn nhiều khó khăn, được sự hỗ trợ của Cổ đông chi phối là Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong toàn hệ thống PLC, hoạt động SXKD năm 2015 của Tổng công ty đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các chỉ tiêu đều vượt mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao và có mức tăng trưởng cao so với thực hiện năm trước. Trong đó, có những chỉ tiêu có mức tăng trưởng ấn tượng.

Tổng doanh thu thuần của PLC năm 2015 đạt hơn 6.916 tỷ đồng, tăng 1,58% so với năm 2014, nhưng vượt 14,26% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 328,6 tỷ đồng, tăng 23,14% so với năm 2014 và vượt 20,43% kế hoạch. Với kết quả đạt được, Tổng Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30%.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty trong năm 2015 là những biến động về tỷ giá. Riêng biến động tỷ giá đã làm cho chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh hơn 110 tỷ đồng và tổng chi phí tài chính năm 2015 toàn hệ thống là hơn 158 tỷ, đây là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Lợi nhuận 2016 dự kiến giảm 5% so với năm trước

Trong năm 2016, được đánh giá là kinh tế phát triển ổn định, tuy nhiên, các gói đầu tư công cho hạ tầng giao thông không còn nhiều và không yêu cầu các sản phẩm nhựa đường cao cấp – là lợi thế của PLC. Ngành hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn của PLC vẫn đang trong giai đoạn tăng cường thị trường nội địa và mở rộng ra các nước trong khu vực để bù đắp lại phần sản lượng pha chế thuê. Do vậy, để giữ được sản lượng đòi hỏi chi phí xây dựng thị trường ban đầu rất lớn và chưa có hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn.

Với những thách thức của năm 2016 đối với từng ngành hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016, với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 5.982, chỉ bằng 86% thực hiện năm 2015 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 311,34 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2015.

Mức cổ tức cho năm 2016 là tối thiểu 20%.