Lời cảm ơn

Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Trung tướng Nguyễn Đôn và gia đình xin chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức, báo, đài trong và ngoài quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đ¬ưa đồng chí Trung tướng Nguyễn Đôn về nơi an nghỉ cuối cùng.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH