Lời cảm ơn

Mẹ tôi thường ca ngợi sự tử tế và sự rộng lượng của người khác. Thế là bây giờ, dòng nhạc tỏ lòng biết ơn tuôn chảy một cách tự nhiên trong tôi.