Liên quan Dự án Nhà máy thép Việt - Pháp: UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã ký Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) của Dự án Nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp (đặt tại thôn Hoa, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang) do Cty TNHH Thép Việt Pháp làm chủ đầu tư. Theo quyết định phê duyệt, tổng diện tích thực hiện dự án Nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp hơn 17ha, công suất 180.000 tấn sản phẩm/năm.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động dự án; đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo quy định hiện hành; trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố, tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố, thông báo khẩn cấp cho Sở TN&MT để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật...

B.B